CNC SCHOOL은 체계적인 트레이닝 시스템으로 연기자를 양성, 
CNA AGENCY를 통해 실제 작품 캐스팅으로 연결합니다!!

CNC SCHOOL은 체계적인 트레이닝 시스템으로 연기자를 양성, 

CNA AGENCY를 통해 실제 작품 캐스팅으로 연결합니다!

공지사항


차원이 다른 CNC SCHOOL만의 커리큘럼, 지금 상담하세요!

연기 문의    02-546-4040

CNA AGENCY 캐스팅 진행 작품

CNC SCHOOL 소통공간

공지사항

기사스크랩

차원이 다른 CNC SCHOOL만의 커리큘럼, 지금 상담하세요!                                                                          

연기 문의  02-546-4040

CNA 에이전시 캐스팅 진행 작품

CNC SCHOOL 소통공간